Actum - podwójny numer

Szukaj

W dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 19:00 w drugim terminie (w przypadku braku połowy liczby członków) przy ul. Tatrzanskiej 26 w Poznaniu, odbędzie się:

Walne Zgromadzenie Członków Stowarszyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, którego porządek obrad jest następujący:

  1. otwarcie Walnego  Zgromadzenia Członków Stowarszyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej,
  2. wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego  Zgromadzenia,
  3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2013 r.,
  4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
  5. głosowanie za udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2013 r.,
  6. głosowanie za skróceniem kadencji Zarządu do 3 lub 4 lat z obecnych 5 lat,
  7. otwarta dyskusja na temat kondycji finansowej Stowarzyszenia w kontekście niepłacenia regularnie składek członkowskich przez część Członków Stowarzyszenia,
  8. omówienie wniosków zgłoszonych przez Członków Stowarszyszenia podczas trwania Walnego Zgromadzenia,
  9. zamknięcie Walnego  Zgromadzenia Członków Stowarszyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej.

W przypadku braku możliwości osobistej obecności na Walnym Zgromadzeniu we wskazanym wyżej terminie uprzejmie prosimy o wypełnienie załączanego dokumentu pełnomocnictwa i przekazanie go wybranej osobie trzeciej, która będzie Państwa reprezentować na Walnym Zgromadzeniu.