Actum - podwójny numer

Szukaj

Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

 

STATUT

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.  Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej - zwane dalej Stowarzyszeniem.

2.  Siedzibą Stowarzyszenia i jego organów jest miasto Poznań.

 

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

 

§ 3

1.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.

3.  Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

4.   Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe, zwane oddziałami posiadające osobowość prawną tworzone na zasadach określonych w Rozdziale VI statutu Stowarzyszenia oraz tworzyć filie lub biura nie posiadające osobowości prawnej, których pracami kieruje Dyrektor filii/biura wybrany przez Zarząd Stowarzyszenia.

5.  Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1)  podejmowanie, inicjowanie i koordynowanie działań i przedsięwzięć o istotnym znaczeniu gospodarczym, politycznym i kulturalnym służących dobrobytowi i wolności obywateli oraz suwerenności Rzeczypospolitej,

2)  inicjowanie, wspieranie, propagowanie rozwiązań edukacyjnych, prawnych, ekonomicznych, naukowo-badawczych służących wolności i bezpieczeństwu obywateli i ich rodzin,

3)  krzewienie wiedzy o tradycji i kulturze narodu polskiego i wspólnoty Rzeczypospolitej,

4)  rozwijanie i umacnianie postaw patriotycznych młodzieży,

5)  podejmowanie działań na rzecz wolnych i niezależnych mediów oraz prawa obywateli do obiektywnej informacji,

6)  działanie na rzecz zwiększenia aktywności ludzi młodych w życiu publicznym,

7)  pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych,

8)  działanie na rzecz współpracy i porozumienia miedzy narodami i kulturami,

9)  działanie na rzecz aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)   podejmowanie inicjatyw o charakterze promocyjnym, informacyjnym oraz wydawniczym, we wszystkich dopuszczalnych przepisami prawa formach,

2)   organizowanie konferencji, wykładów, warsztatów, seminariów i kursów edukacyjno – naukowych, koncertów i imprez kulturalnych, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

3)   wspieranie inicjatyw badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych, humanistycznych, ścisłych  i przyrodniczych,

4)   współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,  a w szczególności poprzez współpracę z Polakami i Polonią za granicą,

5)   współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowym,

6)   opiniowanie aktów normatywnych  ,

7)   indywidualne i publiczne zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach mających związek z działalnością i realizowanymi celami Stowarzyszenia,

8)   aktywny udział w życiu publicznym.

 

§ 6

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2.Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest zgodnie z PKD:

1)  poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),

2)  handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),

3)  handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),

4)  transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),

5)  magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),

6)  zakwaterowanie (PKD 55),

7)  działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),

8)  działalność wydawnicza (PKD 58),

9)  działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),

10)  nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),

11)  działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),

12)  działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),

13)  działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),

14)  badania i analizy techniczne (PKD 71.2),

15)  badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72), w szczególności w dziedzinie nauk społecznych  i humanistycznych (PKD 72.20 Z),

16)  reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),

17)  pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),

18)  wynajem i dzierżawa (PKD 77),

19)  działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),

20)  pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

21)  pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)  ,

22)  działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60 Z),

23)  działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),

24)  działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91),

25)  działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),

26)  działalność organizacji członkowskich (PKD 94),

27)  pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09 Z).

Działalność wymagająca dla jej prowadzenia koncesji, zezwolenia bądź innych form dopuszczenia do działalności gospodarczej, podjęta zostanie po ich uzyskaniu.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)  członków założycieli,

b)  członków zwyczajnych,

c)  członków wspierających,

d)  członków honorowych,

e) członków małoletnich.

§ 8

1.  Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

2.  Członkami założycielami są założyciele Stowarzyszenia -  osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które podjęły uchwałę  o utworzeniu Stowarzyszenia.

3.  Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie  z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

4.  Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

5. Członkami małoletnimi mogą być osoby w wieku od 16 do 18 lat.

§ 9

1.  Kandydat do Stowarzyszenia składa trzy pisemne rekomendacje popierające przyjęcie kandydata  w poczet członków Stowarzyszenia, w tym co najmniej jedną rekomendację członka założyciela oraz pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek członkowskich, a ponadto:

a)  osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b)  osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis   z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2.  O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej. O decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Po ukończeniu 18 roku życia członek małoletni może ubiegać się o nadanie mu statusu członka zwyczajnego. Procedurę określoną w ust. 1-2 stosuje się wówczas odpowiednio. Pisemną deklarację wraz z rekomendacjami członek małoletni powinien złożyć w terminie 1 m-ca od dnia ukończenia 18 roku życia. W przypadku nie złożenia deklaracji wraz z rekomendacjami we wskazanym wcześniej terminie, członkostwo członka małoletniego wygasa. Członkostwo członka małoletniego wygasa również w przypadku nie przyjęcia go w poczet członków zwyczajnych.

 

§ 10

1.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a)  uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

b)  wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia,

c)  zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością  i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d)  uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a)  brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b)  przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c)  regularnie opłacać składki członkowskie.

3. Członek założyciel posiada takie same prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny, z zastrzeżeniem  postanowień niniejszego statutu.

4. Członkowi małoletniemu przysługują prawa i obowiązki takie, jak członkowi zwyczajnemu,   z wyłączeniem praw wskazanych w § 10 ust. 1 pkt od a) do c) oraz z wyłączeniem obowiązku  wskazanego w ust. 2 pkt.c. 

§11

1.  Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a)  pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b)  śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c)  likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)  wykluczenia.

2.  Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)  nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b)  postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem, nieprzestrzegania uchwalonych przez Stowarzyszenie dokumentów programowych, uchwał organów Stowarzyszenia i regulaminów Stowarzyszenia,

c)  postępowania, które godzi w dobre imię Stowarzyszenia,

d)  działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.  O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały za zgodą Komisji Rewizyjnej. Przed podjęciem uchwały Zarząd zobowiązany umożliwić członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4.  Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały.

5.  Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§ 12

1.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2.  Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3.  Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

 

§ 13

1.  Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie, za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Członek honorowy może być również członkiem zwyczajnym.

2.  Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

3.  Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych  w § 11 ust.  2 lit. b - d.

§ 14

1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach   organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego.

2. Członek honorowy może uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 15

Organami Stowarzyszenia są:

a)  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b)  Zarząd Stowarzyszenia,

c)  Komisja Rewizyjna.

§ 16

1.  Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem iż:

- członkom założycielom przysługuje prawo desygnowania 2/3 składu Komisji Rewizyjnej  i odwoływania desygnowanych członków Komisji Rewizyjnej (decyzję w sprawie desygnowania, jak i odwołania desygnowanego członka/członków Komisji Rewizyjnej podejmują członkowie założyciele większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania),

- pozostałym członkom wchodzącym w skład Walnego Zebrania Członków przysługuje prawo powołania  i odwołania 1/3 składu Komisji Rewizyjnej.

2. Wybór pierwszych władz Stowarzyszenia w pełnym składzie dokonują członkowie założyciele na Walnym Zebraniu Założycieli, nie stosuje się wówczas postanowień ust.1.

3.  Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez ograniczeń (brak ograniczenia liczby kadencji). Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa wraz z odbyciem pierwszego Walnego Zebrania w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

4.  Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a)  ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b)  pisemnej rezygnacji,

c)  odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów, za wyjątkiem desygnowanych członków Komisji Rewizyjnej, którzy mogą być w trakcie kadencji odwołani jedynie przez członków założycieli.

5.  W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji uzupełnienie składu na okres do upływu kadencji następuje na tych samych zasadach.

§ 17

1.  Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2.  Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3.  Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

 

§ 18

1.  Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz  w roku kalendarzowym.

2.  Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.

3.  Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4.  Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 19

1.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

a)  uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

c)   zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,

d)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

e)  udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f)  wybór Prezesa i Członków Zarządu,

g)  wybór członków Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 niniejszego statutu,

h)  uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i)  nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j)  ustalanie wysokości składek członkowskich,

k)  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

l)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

n)  podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2.  Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad nie może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony.

3.  Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 20

1.  Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków.

2.  Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany przez niego Wiceprezes lub członek Zarządu.

3.  Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 

§ 21

1.  Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a)  realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b)  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c)  podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa zgodnie  z zasadami określonymi w statucie,

d)  uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e)  składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

f)  nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,

g) tworzenie oddziałów i innych jednostek terenowych Stowarzyszenia na zasadach określonych  w statucie,

h) wybór spośród członków Zarządu wiceprezesów i/lub sekretarza Zarządu.

2.  Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3.  Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5.  Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6.  Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 22

1.  Komisja Rewizyjna składa się od pięciu do dwunastu członków.

2.  Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.

3.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)  przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b)  składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,

c)  uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

d)  przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

e)  prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

f)  składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania,

g) wyrażanie zgody na utworzenie oddziału,

h) wyrażanie zgody na utworzenie innej jednostki terenowej niż oddział, nie posiadającej osobowości prawnej,

i)  podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem.

4.  Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

§ 23

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa  z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 24

1.  Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2.  Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a)  składek członkowskich,

b)  dotacji,

c)  środków otrzymanych od sponsorów,

d)  darowizn,

e)  zapisów i spadków,

f)  dochodów z własnej działalności,

 g)  dochodów z majątku, w tym dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

h)  środków publicznych przekazanych na realizację zadań publicznych.

3.  Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.  Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6.  Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Komisji Rewizyjnej:

a)  nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b)  nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c)  zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d)  wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

f)  przyjęcie lub odrzucenie spadku,

g) rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi i prawami pokrewnymi, w tym  w szczególności zawieranie umów o przeniesienie tych praw i umów o korzystanie z nich (umowy licencyjne),

h) rozporządzanie prawami na dobrach własności przemysłowej,

h) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 5.000,00 zł.

 

§ 25

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu, uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

2. Rozporządzeniem prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd przewyższającego wartość 5.000,00 zł. wymaga każdorazowo zgody Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

Rozdział VI

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

§ 26

1. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe, zwane oddziałami posiadające osobowość prawną.

2. Uchwałę o utworzeniu oddziału posiadającego osobowość prawną podejmuje Zarząd za zgodą Komisji Rewizyjnej, na wniosek co najmniej 20 członków zwyczajnych i/lub założycieli Stowarzyszenia.

3. Zarząd Stowarzyszenia określa zasięg terytorialny Oddziału i jego siedzibę.

4. Oddział Stowarzyszenia liczy minimalnie 20 osób.

5. Oddziały realizują wyłącznie cele i zadania zgodne z celami i zadaniami Stowarzyszenia określonymi  w niniejszym statucie.

 

§ 27

1. Władzami oddziału Stowarzyszenia jest Zebranie Członków Oddziału oraz Zarząd wybierany na   Zebraniu Członków Oddziału, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

2.  W skład Zarządu Oddziału wchodzą 3 osoby: Prezes Oddziału, jego zastępca i sekretarz.

3. Prezes Oddziału jest powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia za zgodą Komisji Rewizyjnej na kadencję 5 letnią oraz odwoływany przez Zarząd Stowarzyszenia za zgodą Komisji Rewizyjnej.

4.  Prezes Oddziału jest przedstawicielem Zarządu Stowarzyszenia na terenie działania Oddziału. Do jego kompetencji należy w szczególności koordynacja i nadzór nad bieżącą działalnością danego Oddziału.

5.  Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy: wybór Zarządu Oddziału, ustalanie planów pracy Oddziału, rozpatrywanie sprawozdań z pracy Zarządu Oddziału.

6.  Zarząd Oddziału jest zobowiązany do składania pisemnych sprawozdań z działalności statutowej  i finansowej Zarządowi Stowarzyszenia w terminach ustalonych regulaminem Zarządu Stowarzyszenia, realizuje bieżącą pracę Oddziału i wykonuje zadania powierzone przez władze Stowarzyszenia, reprezentuje Oddział na zewnątrz, przyjmuje nowych członków oraz wykonuje inne zadania określone statutem.

7.  Zarząd Oddziału podlega kontroli Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

8. W sprawach nieuregulowanych dotyczących Oddziałów, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia niniejszego Statutu, w szczególności w zakresie zasad funkcjonowania, kompetencji  i obowiązków organów.

 

Rozdział VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. W takim przypadku postanowień § 17 nie stosuje się.

§ 29

1.  Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. W takim przypadku postanowień § 17 nie stosuje się.

2.  Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3.  Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie przeznaczony na cel określony  w statucie lub w uchwale Walnego Zebrania.

 

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej w Poznaniu, dnia 28 maja 2008 ro